Επιθεώρηση πριν από την αποστολή - Pre-Shipment

Η Intertek παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης πριν από την αποστολή (PSI) στις κυβερνήσεις ως μέσο προστασίας των εσόδων από εισαγωγές για τους ίδιους και τους πολίτες τους.

Οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν προγράμματα PSI για να διασφαλίσουν ότι οι εισαγωγές συμμορφώνονται με τους κανονισμούς τους. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς μπορεί να οδηγήσει σε:

  • Η απώλεια πολύτιμων εσόδων από φόρους και φόρους
  • Η απώλεια συναλλαγματικών αποθεμάτων (σε χώρες όπου υπάρχουν συναλλαγματικοί έλεγχοι)
  • Η πιθανή εισαγωγή κατώτερων ή απαγορευμένων προϊόντων

Πως δουλεύει

  • Η φυσική επιθεώρηση των εμπορευμάτων πραγματοποιείται στη χώρα εξαγωγής πριν από την αποστολή, προσδιορίζοντας την ακριβή φύση των εμπορευμάτων.
  • Στη συνέχεια, το τιμολόγιο και τα άλλα έγγραφα εξετάζονται και αποδίδεται ακριβής αποτίμηση και κωδικός δασμολογίου. Χρησιμοποιούνται, σε συνδυασμό με τους δημοσιευμένους συντελεστές δασμού της χώρας πελάτη, για τον υπολογισμό των σωστών δασμών και φόρων.
  • Στη συνέχεια εκδίδεται πιστοποιητικό Intertek στον εισαγωγέα. Αυτό χρησιμοποιείται για να τεκμηριώσει την πληρωμή του πλήρους δασμού, πριν από την εκκαθάριση των εμπορευμάτων.
  • Ο πραγματικός δασμός που συλλέγεται συγκρίνεται με τα πιστοποιητικά Intertek και τυχόν ελλείψεις μπορούν να διερευνηθούν και να διορθωθούν.

Οφέλη

Το Intertek Pre-Shipment Inspection (PSI) μεγιστοποιεί τις εισφορές. Αναλαμβάνοντας την εκτίμηση δασμού στη χώρα εξαγωγής, οι εισαγωγείς δεν έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν πίεση στα τελωνεία για να καθορίσουν χαμηλότερους συντελεστές.

Η συμμόρφωση με τη Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την Τελωνειακή Αποτίμηση είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα μέλη. Χωρίς την Intertek PSI, οι χώρες που εισάγουν τη Συμφωνία αντιμετωπίζουν πάντοτε μείωση των εισπράξεων εσόδων. Η Intertek διασφαλίζει ότι η Συμφωνία εφαρμόζεται πλήρως, όπως απαιτείται από τον ΠΟΕ, και με τρόπο που διατηρεί τις εισπράξεις από δασμούς.

Διευκόλυνση του εμπορίου: οι αναποτελεσματικές τελωνειακές διοικήσεις και η αποτυχία των εισαγωγέων να συμμορφωθούν με τις διαδικασίες εισαγωγής μπορεί να καθυστερήσει το εμπόριο. Ένα πιστοποιητικό Intertek εξασφαλίζει ταχεία εκτελωνισμό, πραγματοποιώντας τους απαραίτητους φυσικούς και τεκμηριωτικούς ελέγχους πριν από την αποστολή της αποστολής.

Το Intertek PSI εμποδίζει την πτήση κεφαλαίων σε χώρες όπου υπάρχουν έλεγχοι ανταλλαγής, αποτρέποντας τη σκόπιμη διόγκωση της τιμολόγησης. Αυτό μπορεί να εξαντλήσει τα συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία μπορούν επίσης να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα που δηλώνουν οι πολυεθνικές εταιρείες.

Η Intertek PSI μειώνει σημαντικά τη συχνότητα παράνομων εισαγωγών, όπως ραδιενεργά απόβλητα, ελέγχοντας τις αποστολές στη χώρα εξαγωγής πριν από την αποστολή.

Καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα PSI, δημιουργείται μια τεράστια βάση δεδομένων ζωτικής σημασίας εμπορικών πληροφοριών, η οποία μπορεί να παρασχεθεί στην Κυβέρνηση Πελάτη σε μια ποικιλία μορφών, ως βοήθεια για τη λήψη αποφάσεων στην οικονομία και για την εμπιστοσύνη στους δωρητές

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;