Υπηρεσίες ελέγχου LNG - LNG Testing Services

Δοκιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιθεώρηση φορτίου.

 Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μεταφέρεται από δεξαμενόπλοια LNG που εξυπηρετούν τις αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Intertek υποστηρίζει τη μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη φορτίου LNG με την επιθεώρηση του φορτίου απο εμπειρογνώμονες, βαθμονόμηση δεξαμενών και δοκιμές ποιότητας LNG. Οι υπηρεσίες LNG υποστηρίζουν τους ιδιοκτήτες, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους πλοιοκτήτες και τους εμπόρους LNG. Βοηθάμε τους διεθνείς πελάτες του LNG να διαχειριστούν με αυτοπεποίθηση τον εμπορικό κίνδυνο και την έκθεση.

Έλεγχος και αναλύσεις LNG:  

 • Επιθεώρηση μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς ενεργειακών υπολογισμών
 • Αναθεώρηση συμβολαίου και διαβούλευση με συμβόλαιο βασικών συμβάσεων πώλησης (MSA)
 • Βαθμονόμηση δεξαμενών LNG (δεξαμενές πλοίου και δεξαμενές ξηράς)
 • Έλεγχος αποδοχής εργοστασιακών αποδεκτών σκαφών CTMS (επιθεώρηση FAT για νέες κατασκευές)
 • Δοκιμή αποδοχής ιστότοπου CTMS σκαφών (επιθεώρηση SAT για νέες κατασκευές)
 • Επαναπιστοποίηση του εξοπλισμού CTMS του σκάφους (για υπάρχον στόλο)
 • Έρευνα Ποιότητας και Ποσότητας
 • Επιθεωρήσεις παράδοσης και επανεισδοχής
 • Σύνθεση LNG και αναλύσεις
 • Αναλύσεις για περιβαλλοντική συμμόρφωση
 • Καθορισμός υδραργύρου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6978-2: 2003
 • Εργαστηριακές Υπηρεσίες επί τόπου (συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ή / και ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025)
 • Υπηρεσίες επιτόπιων λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού για Άζωτο κ.λπ.) 
 
 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;